A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁO VIÊN

TT

Giáo viên

CN

Số Điện thoại

Email

Phân công dạy

1

Nguyễn Văn Thạch

 

0907776327

thachnv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A18, 6A19, 9A10, 9A11)

2

Nguyễn Quốc Khanh

 

0918761326

khanhnq@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A3, 6A4, 9A8, 9A9)

3

Đỗ Ngọc Phượng

 

0933573329

phuongdn_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A5, 9A4, 9A5)

4

Trần Trung Tín

 

0933677469

tintt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A1, 6A2, 9A6, 9A7)

5

Phan Thị Diễm

9A14

0909466569

diempt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A14) + SHL (9A14) + Toán (7A1, 9A14, 9A15)

6

Nguyễn Thị Nhàn

9A1

0362793200

nhannt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A1) + SHL (9A1) + Toán (6A9, 9A1, 9A2)

7

Nguyễn Thị Mai Thuy

6A13

0947746083

thuyntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A13) + SHL (6A13) + Toán (6A13, 6A14, 7A6, 7A16)

8

Phan Hồng Diễm

8A1

0984133050

diemph@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A1) + SHL (8A1) + Toán (8A1, 8A2, 8A16)

9

Lê Anh Tuấn

8A15

0349791018

tuanla@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A15) + SHL (8A15) + Toán (8A13, 8A14, 8A15)

10

Trương Thị Ngọc Tuyền

8A6

0392004793

tuyenttn_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A6) + SHL (8A6) + Toán (7A9, 8A5, 8A6)

11

Nguyễn Thị Mỹ Liên

8A10

0582108477

lienntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A10) + SHL (8A10) + Toán (8A7, 8A10, 8A11)

12

Trần Kim Nguyên

7A3

0837411633

nguyentk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A3) + SHL (7A3) + Toán (7A3, 9A12, 9A13)

13

Trần Thị Kim Loan

6A7

0392912567

loanttk.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A7) + SHL (6A7) + Toán (6A7, 6A8, 7A13, 7A15)

14

Phan Ngọc Thùy Dung

6A16

0365203727

dungpnt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A16) + SHL (6A16) + Toán (6A16, 6A17, 9A3)

15

Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

8A12

0367817720

hangntn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A12) + SHL (8A12) + Toán (8A3, 8A4, 8A12)

16

Huỳnh Văn Nguyên

 

0933314788

nguyenhv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A6, 6A10, 6A11, 6A12, 6A15)

17

Dương Thanh Trúc

7A14

0967754725

trucdt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A14) + SHL (7A14) + Toán (7A14, 8A8, 8A9)

18

Nguyễn Thị Cẩm Nguyên

 

0368751750

nguyenntctpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (7A2, 7A4, 7A5, 7A7)

19

Đỗ Thanh Thủy

 

0923681427

thuydttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (7A8, 7A10, 7A11, 7A12)

20

Trần Thị Linh Phượng

 

0983597486

phuongttl@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Lý (8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10)

21

Trần Mạnh Cường

8A5

0985210946

cuongtm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A5) + SHL (8A5) + Lý (8A1, 8A2, 8A3, 8A5, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

22

Nguyễn Thị Minh Trang

6A19

0375959778

trangntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A19) + SHL (6A19) + Lý (6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 8A4, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9)

23

Bùi Thị Huyền Trang

7A7

0962835715

trangbth@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A7) + SHL (7A7) + Lý (7A7, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4)

24

Lâm Yến Ngọc

6A4

0344119002

ngocsply@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A4) + SHL (6A4) + Lý (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A8, 7A9)

25

Nguyễn Thị Hồng Nhung

9A4

0938897170

nhungnth@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A4) + SHL (9A4) + CNghệ (8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9)

26

Trần Thị Thắm

8A7

0765145827

thamtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A7) + SHL (8A7) + CNghệ (8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

27

Vũ Văn Tự

8A14

0985863774

tuvvtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A14) + SHL (8A14) + CNghệ (8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

28

Nguyễn Thị Kim Loan

7A12

0937901001

loanntk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A12) + SHL (7A12) + Tin (7A1, 7A2, 7A3, 7A12, 7A13, 7A14, 7A16)

29

Đỗ Thanh Vân

7A11

0938345009

vandt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A11) + SHL (7A11) + Tin (7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A15)

30

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

6A5

0977732112

xuyenntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A5) + SHL (6A5) + Tin (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6)

31

Lê Nguyễn Ngọc Mai

6A12

0923621721

mailnn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A12) + SHL (6A12) + Tin (6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13)

32

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

 

0964324354

tienntmnqp@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Tin (6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 7A4, 7A5)

33

Lê Văn Trung

 

0369032868

trunglv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Hoá (9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9) + CNghệ (7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

34

Trần Ngọc Oanh

9A10

0989717833

oanhtn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A10) + SHL (9A10) + Hoá (8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13)

35

Nguyễn Thị Lệ Huyền

9A2

0906625944

huyenntl@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A2) + SHL (9A2) + Hoá (9A1, 9A2, 9A3) + CNghệ (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10)

36

Thái Thị Hiệp

8A11

0906389842

hieptt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A11) + SHL (8A11) + Hoá (8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

37

Phạm Thị Gái

8A3

0968318948

gaipt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A3) + SHL (8A3) + Hoá (8A1, 8A2, 8A3, 8A8, 8A9, 8A10, 9A14, 9A15)

38

Trần Quốc Kha

9A9

0901085709

khatq@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A9) + SHL (9A9) + Sinh (8A14, 8A15, 8A16, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10)

39

Nguyễn Thị Yến Trinh

6A11

0904000452

trinhnty@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A11) + SHL (6A11) + Sinh (6A10, 6A11, 6A12, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7)

40

Nguyễn Thanh Hoài

6A15

0385355695

hoaint@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A15) + SHL (6A15) + Sinh (6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 7A14, 7A15, 7A16)

41

Lâm Thị Tú

7A2

0974759201

tult@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A2) + SHL (7A2) + Sinh (7A1, 7A2, 7A3, 9A4, 9A5, 9A6)

42

Huỳnh Thành Trung

 

0979893821

trunght@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Sinh (7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 9A1, 9A2, 9A3)

43

Nguyễn Văn Huynh

9A13

0333281360

huynhnv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A13) + SHL (9A13) + Sinh (8A12, 8A13, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

44

Nguyễn Thị Lan Anh

6A1

0975729012

anhntl.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A1) + SHL (6A1) + Sinh (6A1, 6A7, 6A8, 6A9)

45

Nguyễn Thị An Sương

 

0903156407

suongnta_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Sinh (6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4)

46

Ngô Lê Phương Hiền

 

0397741781

hiennlptpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Sinh (6A13, 6A14, 6A19, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11)

47

Lâm Thị Út

 

0937055696

utlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (9A7, 9A8, 9A9)

48

Bùi Thị Phương Lan

9A3

0982216306

lanbtp@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A3) + SHL (9A3) + Văn (9A1, 9A2, 9A3)

49

Võ Thị Ái Hữu

 

0342164945

huuvta@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (9A4, 9A5, 9A6) + MT (7A5, 7A6, 7A7, 7A8)

50

Lư Thị Kim Liên

9A12

0977410365

lienltk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A12) + SHL (9A12) + Văn (6A5, 9A12, 9A13)

51

Đỗ Thị Thu Hương

 

0347578262

huongdtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (7A8, 7A14, 9A14, 9A15)

52

Nguyễn Thị Kiều

9A11

0948267880

kieunt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A11) + SHL (9A11) + CNghệ (6A14, 6A15) + Văn (9A10, 9A11)

53

Trần Thị Nghĩa

 

0942885149

nghiatt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (7A1, 7A2, 7A4, 7A15) + MT (7A1, 7A2, 7A3, 7A4)

54

Đậu Thị Thủy

7A6

0347240762

thuydt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A6) + SHL (7A6) + Văn (7A6, 7A7, 7A16)

55

Lê Thị Mai

8A2

0972091840

mailt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A2) + SHL (8A2) + Văn (8A1, 8A2, 8A4, 8A5)

56

Nguyễn Thị Hòa

8A16

0987327957

hoant_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A16) + SHL (8A16) + Văn (8A12, 8A13, 8A14, 8A16)

57

Nguyễn Kim Lan Phương

8A9

0386443889

phuongnkl_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A9) + SHL (8A9) + Văn (8A9, 8A10, 8A11, 8A15)

58

Nguyễn Thị Hiền

 

0363206653

hiennt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

CNghệ (6A11, 6A12, 6A13, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19) + Văn (6A19)

59

Hồ Thị Hương

6A10

0977976308

huonght.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A10) + SHL (6A10) + Văn (6A8, 6A9, 6A10, 6A11)

60

Nguyễn Thị Chi

 

0912859419

chint@tu.sgdbinhduong.edu.vn

CNghệ (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10)

61

Phạm Thị Phượng

7A10

0385712612

phuongpttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A10) + SHL (7A10) + Văn (7A3, 7A5, 7A9, 7A10)

62

Trần Thị Hà

7A13

0965008913

hatttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A13) + SHL (7A13) + Văn (7A11, 7A12, 7A13)

63

Nguyễn Thị Tiền

6A18

0819180494

tiennttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A18) + SHL (6A18) + Văn (6A15, 6A16, 6A18)

64

Trịnh Thị Hiền

6A2

0987690039

hientt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A2) + SHL (6A2) + Văn (6A1, 6A2, 6A6)

65

Nguyễn Thị Huệ

6A3

0971985383

huenttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A3) + SHL (6A3) + Văn (6A3, 6A12, 6A13)

66

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

8A8

0369175441

tuyetntntpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A8) + SHL (8A8) + Văn (8A3, 8A6, 8A7, 8A8)

67

Hoàng Thị Hồng Phương

6A17

0358389204

phuonghthtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A17) + SHL (6A17) + Văn (6A4, 6A7, 6A14, 6A17)

68

Đoàn Thị Đào Nguyên

 

0946065052

nguyendtd@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Địa (6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

69

Nguyễn Thị Thu Đông

9A7

0909356631

dongntt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A7) + SHL (9A7) + Địa (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A7, 6A8, 6A9, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7)

70

Phan Ngọc Huyền

8A13

0365056560

huyenpn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A13) + SHL (8A13) + Địa (7A13, 7A14, 7A15, 7A16, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

71

Tống Thành Hiệp

7A1

0924034269

hieptt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A1) + SHL (7A1) + Địa (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 8A9, 8A10)

72

Nguyễn Thị Huệ

7A8

0969860881

huent.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A8) + SHL (7A8) + Địa (7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 8A11, 8A12)

73

Lê Minh Hiền

6A6

0349653273

hienlm_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A6) + SHL (6A6) + Địa (6A6, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8)

74

Trần Thị Thúy Lành

9A8

0983831584

lanhttt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A8) + SHL (9A8) + Sử (9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

75

Từ Thị Kim Xuyến

7A15

0978050851

xuyenttk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A15) + SHL (7A15) + Sử (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A15)

76

Nguyễn Kim Ngọc

9A5

0703083968

ngocnk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A5) + SHL (9A5) + Sử (6A9, 6A10, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7)

77

Nguyễn Thị Thu Hiền

7A9

0949520966

hienntt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A9) + SHL (7A9) + Sử (7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A16) + GDCD (8A1, 8A2, 8A3, 8A4)

78

Trần Trung Thiện

6A8

0965187817

thientt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A8) + SHL (6A8) + Sử (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

79

Nguyễn Thị Quỳnh

6A14

0978550344

quynhnt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A14) + SHL (6A14) + Sử (6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8)

80

Võ Thị Thùy Linh

9A15

0987745726

linhvtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A15) + SHL (9A15) + GDCD (6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

81

Hoàng Thị Kim Dung

9A6

0338014742

dunghtk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A6) + SHL (9A6) + GDCD (6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7)

82

Lường Thị Duyên

7A5

0343589239

duyenlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A5) + SHL (7A5) + GDCD (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

83

Đoàn Thị Tuyến

7A16

0968732739

tuyendt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A16) + SHL (7A16) + GDCD (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

84

Nguyễn Thị Tố Nga

 

0988222090

ngantt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A1,6A2,6A7, 6A19, 9A8, 9A9, 9A10)

85

Phạm Thị Phương Dung

 

0966447874

dungptp@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A3, 6A4, 6A5,6A8, 9A4, 9A6, 9A7)

86

Trần Văn Quan

 

0908716132

quantv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (7A1, 7A4, 7A16, 9A13, 9A14, 9A15)

87

Lê Thị Hương

 

0909599233

huonglt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (7A13, 7A14, 7A15, 9A1, 9A2, 9A3)

88

Lê Hữu Khánh

 

0826197627

khanhlh@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A9, 9A5, 9A11, 9A12)

89

Đặng Thị Thanh Tuyền

 

0794585882

tuyendtt.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A1, 8A2, 8A4, 8A16)

90

Từ Ngọc Mai

 

0768095766

maitn_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A11, 8A12, 8A13, 8A15)

91

Võ Thị Thanh Thảo

 

0335966133

thaovt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A6,6A13,6A14, 6A16, 6A17, 6A18, 7A9, 7A10, 7A11)

92

Lê Thị Ngọc Thảo

 

0765262898

thaoltn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A9, 6A10, 6A11, 6A12,6A15 ,7A6, 7A7, 7A8)

93

Hà Thị Quế Anh

 

0777621291

anhhtqtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A5, 8A7, 8A8, 8A10, 8A14)

94

Tô Thị Mỹ Linh

 

0328293865

linhttmtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (7A2, 7A3, 7A5, 7A12, 8A3, 8A6)

95

Phạm Thị Mai Hiền

 

0945540113

hienptm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

MT (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

96

Võ Thị Đông

 

0918154647

dongvt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

MT (6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

97

Lê Thị Tình

 

0913143994

tinhlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Nhạc (9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

98

Nguyễn Thị Mỹ Trang

6A9

0917010696

trangntmy@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A9) + SHL (6A9) + Nhạc (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19)

99

Hồ Trung Hiếu

7A4

0907092800

hieuht@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A4) + SHL (7A4) + Nhạc (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

100

Lâm Thị Tím

8A4

0982177922

timlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A4) + SHL (8A4) + Nhạc (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 125 trong 31 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 597.981
Năm 2022 : 1.448.814
Video Clip
Tài liệu mới