A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁO VIÊN

TT

Giáo viên

CN

Số Điện thoại

Email

Phân công dạy

1

Nguyễn Văn Thạch

 

0907776327

thachnv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A18, 6A19, 9A10, 9A11)

2

Nguyễn Quốc Khanh

 

0918761326

khanhnq@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A3, 6A4, 9A8, 9A9)

3

Đỗ Ngọc Phượng

 

0933573329

phuongdn_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A5, 9A4, 9A5)

4

Trần Trung Tín

 

0933677469

tintt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A1, 6A2, 9A6, 9A7)

5

Phan Thị Diễm

9A14

0909466569

diempt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A14) + SHL (9A14) + Toán (7A1, 9A14, 9A15)

6

Nguyễn Thị Nhàn

9A1

0362793200

nhannt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A1) + SHL (9A1) + Toán (6A9, 9A1, 9A2)

7

Nguyễn Thị Mai Thuy

6A13

0947746083

thuyntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A13) + SHL (6A13) + Toán (6A13, 6A14, 7A6, 7A16)

8

Phan Hồng Diễm

8A1

0984133050

diemph@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A1) + SHL (8A1) + Toán (8A1, 8A2, 8A16)

9

Lê Anh Tuấn

8A15

0349791018

tuanla@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A15) + SHL (8A15) + Toán (8A13, 8A14, 8A15)

10

Trương Thị Ngọc Tuyền

8A6

0392004793

tuyenttn_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A6) + SHL (8A6) + Toán (7A9, 8A5, 8A6)

11

Nguyễn Thị Mỹ Liên

8A10

0582108477

lienntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A10) + SHL (8A10) + Toán (8A7, 8A10, 8A11)

12

Trần Kim Nguyên

7A3

0837411633

nguyentk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A3) + SHL (7A3) + Toán (7A3, 9A12, 9A13)

13

Trần Thị Kim Loan

6A7

0392912567

loanttk.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A7) + SHL (6A7) + Toán (6A7, 6A8, 7A13, 7A15)

14

Phan Ngọc Thùy Dung

6A16

0365203727

dungpnt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A16) + SHL (6A16) + Toán (6A16, 6A17, 9A3)

15

Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

8A12

0367817720

hangntn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A12) + SHL (8A12) + Toán (8A3, 8A4, 8A12)

16

Huỳnh Văn Nguyên

 

0933314788

nguyenhv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (6A6, 6A10, 6A11, 6A12, 6A15)

17

Dương Thanh Trúc

7A14

0967754725

trucdt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A14) + SHL (7A14) + Toán (7A14, 8A8, 8A9)

18

Nguyễn Thị Cẩm Nguyên

 

0368751750

nguyenntctpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (7A2, 7A4, 7A5, 7A7)

19

Đỗ Thanh Thủy

 

0923681427

thuydttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Toán (7A8, 7A10, 7A11, 7A12)

20

Trần Thị Linh Phượng

 

0983597486

phuongttl@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Lý (8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10)

21

Trần Mạnh Cường

8A5

0985210946

cuongtm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A5) + SHL (8A5) + Lý (8A1, 8A2, 8A3, 8A5, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

22

Nguyễn Thị Minh Trang

6A19

0375959778

trangntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A19) + SHL (6A19) + Lý (6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 8A4, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9)

23

Bùi Thị Huyền Trang

7A7

0962835715

trangbth@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A7) + SHL (7A7) + Lý (7A7, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4)

24

Lâm Yến Ngọc

6A4

0344119002

ngocsply@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A4) + SHL (6A4) + Lý (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A8, 7A9)

25

Nguyễn Thị Hồng Nhung

9A4

0938897170

nhungnth@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A4) + SHL (9A4) + CNghệ (8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9)

26

Trần Thị Thắm

8A7

0765145827

thamtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A7) + SHL (8A7) + CNghệ (8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

27

Vũ Văn Tự

8A14

0985863774

tuvvtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A14) + SHL (8A14) + CNghệ (8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

28

Nguyễn Thị Kim Loan

7A12

0937901001

loanntk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A12) + SHL (7A12) + Tin (7A1, 7A2, 7A3, 7A12, 7A13, 7A14, 7A16)

29

Đỗ Thanh Vân

7A11

0938345009

vandt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A11) + SHL (7A11) + Tin (7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A15)

30

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

6A5

0977732112

xuyenntm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A5) + SHL (6A5) + Tin (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6)

31

Lê Nguyễn Ngọc Mai

6A12

0923621721

mailnn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A12) + SHL (6A12) + Tin (6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13)

32

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

 

0964324354

tienntmnqp@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Tin (6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 7A4, 7A5)

33

Lê Văn Trung

 

0369032868

trunglv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Hoá (9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9) + CNghệ (7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

34

Trần Ngọc Oanh

9A10

0989717833

oanhtn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A10) + SHL (9A10) + Hoá (8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13)

35

Nguyễn Thị Lệ Huyền

9A2

0906625944

huyenntl@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A2) + SHL (9A2) + Hoá (9A1, 9A2, 9A3) + CNghệ (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10)

36

Thái Thị Hiệp

8A11

0906389842

hieptt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A11) + SHL (8A11) + Hoá (8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

37

Phạm Thị Gái

8A3

0968318948

gaipt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A3) + SHL (8A3) + Hoá (8A1, 8A2, 8A3, 8A8, 8A9, 8A10, 9A14, 9A15)

38

Trần Quốc Kha

9A9

0901085709

khatq@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A9) + SHL (9A9) + Sinh (8A14, 8A15, 8A16, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10)

39

Nguyễn Thị Yến Trinh

6A11

0904000452

trinhnty@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A11) + SHL (6A11) + Sinh (6A10, 6A11, 6A12, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7)

40

Nguyễn Thanh Hoài

6A15

0385355695

hoaint@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A15) + SHL (6A15) + Sinh (6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 7A14, 7A15, 7A16)

41

Lâm Thị Tú

7A2

0974759201

tult@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A2) + SHL (7A2) + Sinh (7A1, 7A2, 7A3, 9A4, 9A5, 9A6)

42

Huỳnh Thành Trung

 

0979893821

trunght@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Sinh (7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 9A1, 9A2, 9A3)

43

Nguyễn Văn Huynh

9A13

0333281360

huynhnv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A13) + SHL (9A13) + Sinh (8A12, 8A13, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

44

Nguyễn Thị Lan Anh

6A1

0975729012

anhntl.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A1) + SHL (6A1) + Sinh (6A1, 6A7, 6A8, 6A9)

45

Nguyễn Thị An Sương

 

0903156407

suongnta_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Sinh (6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4)

46

Ngô Lê Phương Hiền

 

0397741781

hiennlptpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Sinh (6A13, 6A14, 6A19, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11)

47

Lâm Thị Út

 

0937055696

utlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (9A7, 9A8, 9A9)

48

Bùi Thị Phương Lan

9A3

0982216306

lanbtp@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A3) + SHL (9A3) + Văn (9A1, 9A2, 9A3)

49

Võ Thị Ái Hữu

 

0342164945

huuvta@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (9A4, 9A5, 9A6) + MT (7A5, 7A6, 7A7, 7A8)

50

Lư Thị Kim Liên

9A12

0977410365

lienltk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A12) + SHL (9A12) + Văn (6A5, 9A12, 9A13)

51

Đỗ Thị Thu Hương

 

0347578262

huongdtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (7A8, 7A14, 9A14, 9A15)

52

Nguyễn Thị Kiều

9A11

0948267880

kieunt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A11) + SHL (9A11) + CNghệ (6A14, 6A15) + Văn (9A10, 9A11)

53

Trần Thị Nghĩa

 

0942885149

nghiatt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Văn (7A1, 7A2, 7A4, 7A15) + MT (7A1, 7A2, 7A3, 7A4)

54

Đậu Thị Thủy

7A6

0347240762

thuydt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A6) + SHL (7A6) + Văn (7A6, 7A7, 7A16)

55

Lê Thị Mai

8A2

0972091840

mailt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A2) + SHL (8A2) + Văn (8A1, 8A2, 8A4, 8A5)

56

Nguyễn Thị Hòa

8A16

0987327957

hoant_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A16) + SHL (8A16) + Văn (8A12, 8A13, 8A14, 8A16)

57

Nguyễn Kim Lan Phương

8A9

0386443889

phuongnkl_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A9) + SHL (8A9) + Văn (8A9, 8A10, 8A11, 8A15)

58

Nguyễn Thị Hiền

 

0363206653

hiennt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

CNghệ (6A11, 6A12, 6A13, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19) + Văn (6A19)

59

Hồ Thị Hương

6A10

0977976308

huonght.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A10) + SHL (6A10) + Văn (6A8, 6A9, 6A10, 6A11)

60

Nguyễn Thị Chi

 

0912859419

chint@tu.sgdbinhduong.edu.vn

CNghệ (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10)

61

Phạm Thị Phượng

7A10

0385712612

phuongpttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A10) + SHL (7A10) + Văn (7A3, 7A5, 7A9, 7A10)

62

Trần Thị Hà

7A13

0965008913

hatttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A13) + SHL (7A13) + Văn (7A11, 7A12, 7A13)

63

Nguyễn Thị Tiền

6A18

0819180494

tiennttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A18) + SHL (6A18) + Văn (6A15, 6A16, 6A18)

64

Trịnh Thị Hiền

6A2

0987690039

hientt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A2) + SHL (6A2) + Văn (6A1, 6A2, 6A6)

65

Nguyễn Thị Huệ

6A3

0971985383

huenttpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A3) + SHL (6A3) + Văn (6A3, 6A12, 6A13)

66

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

8A8

0369175441

tuyetntntpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A8) + SHL (8A8) + Văn (8A3, 8A6, 8A7, 8A8)

67

Hoàng Thị Hồng Phương

6A17

0358389204

phuonghthtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A17) + SHL (6A17) + Văn (6A4, 6A7, 6A14, 6A17)

68

Đoàn Thị Đào Nguyên

 

0946065052

nguyendtd@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Địa (6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

69

Nguyễn Thị Thu Đông

9A7

0909356631

dongntt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A7) + SHL (9A7) + Địa (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A7, 6A8, 6A9, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7)

70

Phan Ngọc Huyền

8A13

0365056560

huyenpn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A13) + SHL (8A13) + Địa (7A13, 7A14, 7A15, 7A16, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

71

Tống Thành Hiệp

7A1

0924034269

hieptt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A1) + SHL (7A1) + Địa (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 8A9, 8A10)

72

Nguyễn Thị Huệ

7A8

0969860881

huent.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A8) + SHL (7A8) + Địa (7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 8A11, 8A12)

73

Lê Minh Hiền

6A6

0349653273

hienlm_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A6) + SHL (6A6) + Địa (6A6, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8)

74

Trần Thị Thúy Lành

9A8

0983831584

lanhttt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A8) + SHL (9A8) + Sử (9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

75

Từ Thị Kim Xuyến

7A15

0978050851

xuyenttk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A15) + SHL (7A15) + Sử (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A15)

76

Nguyễn Kim Ngọc

9A5

0703083968

ngocnk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A5) + SHL (9A5) + Sử (6A9, 6A10, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7)

77

Nguyễn Thị Thu Hiền

7A9

0949520966

hienntt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A9) + SHL (7A9) + Sử (7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A16) + GDCD (8A1, 8A2, 8A3, 8A4)

78

Trần Trung Thiện

6A8

0965187817

thientt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A8) + SHL (6A8) + Sử (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

79

Nguyễn Thị Quỳnh

6A14

0978550344

quynhnt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A14) + SHL (6A14) + Sử (6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8)

80

Võ Thị Thùy Linh

9A15

0987745726

linhvtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A15) + SHL (9A15) + GDCD (6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

81

Hoàng Thị Kim Dung

9A6

0338014742

dunghtk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (9A6) + SHL (9A6) + GDCD (6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7)

82

Lường Thị Duyên

7A5

0343589239

duyenlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A5) + SHL (7A5) + GDCD (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

83

Đoàn Thị Tuyến

7A16

0968732739

tuyendt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A16) + SHL (7A16) + GDCD (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

84

Nguyễn Thị Tố Nga

 

0988222090

ngantt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A1,6A2,6A7, 6A19, 9A8, 9A9, 9A10)

85

Phạm Thị Phương Dung

 

0966447874

dungptp@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A3, 6A4, 6A5,6A8, 9A4, 9A6, 9A7)

86

Trần Văn Quan

 

0908716132

quantv@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (7A1, 7A4, 7A16, 9A13, 9A14, 9A15)

87

Lê Thị Hương

 

0909599233

huonglt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (7A13, 7A14, 7A15, 9A1, 9A2, 9A3)

88

Lê Hữu Khánh

 

0826197627

khanhlh@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A9, 9A5, 9A11, 9A12)

89

Đặng Thị Thanh Tuyền

 

0794585882

tuyendtt.tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A1, 8A2, 8A4, 8A16)

90

Từ Ngọc Mai

 

0768095766

maitn_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A11, 8A12, 8A13, 8A15)

91

Võ Thị Thanh Thảo

 

0335966133

thaovt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A6,6A13,6A14, 6A16, 6A17, 6A18, 7A9, 7A10, 7A11)

92

Lê Thị Ngọc Thảo

 

0765262898

thaoltn@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (6A9, 6A10, 6A11, 6A12,6A15 ,7A6, 7A7, 7A8)

93

Hà Thị Quế Anh

 

0777621291

anhhtqtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (8A5, 8A7, 8A8, 8A10, 8A14)

94

Tô Thị Mỹ Linh

 

0328293865

linhttmtpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

NNgữ (7A2, 7A3, 7A5, 7A12, 8A3, 8A6)

95

Phạm Thị Mai Hiền

 

0945540113

hienptm@tu.sgdbinhduong.edu.vn

MT (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)

96

Võ Thị Đông

 

0918154647

dongvt_tpk@tu.sgdbinhduong.edu.vn

MT (6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

97

Lê Thị Tình

 

0913143994

tinhlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

Nhạc (9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10, 9A11, 9A12, 9A13, 9A14, 9A15)

98

Nguyễn Thị Mỹ Trang

6A9

0917010696

trangntmy@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (6A9) + SHL (6A9) + Nhạc (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10, 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A16, 6A17, 6A18, 6A19)

99

Hồ Trung Hiếu

7A4

0907092800

hieuht@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (7A4) + SHL (7A4) + Nhạc (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 7A9, 7A10, 7A11, 7A12, 7A13, 7A14, 7A15, 7A16)

100

Lâm Thị Tím

8A4

0982177922

timlt@tu.sgdbinhduong.edu.vn

ChCờ (8A4) + SHL (8A4) + Nhạc (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8, 8A9, 8A10, 8A11, 8A12, 8A13, 8A14, 8A15, 8A16)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 95 trong 24 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Tháng 10 : 133.400
Năm 2021 : 316.283
Video Clip
Tài liệu mới